Gannaane ry

järjestjät ovat Gannaane ry ja sahan seura ry

PÄÄMÄÄRÄ

Saada aikaan kestävää kehitystä yhteistyössä valtion hallinnon, paikallishallinnon ja muiden yhteisöjen kanssa Somaliassa ja Suomessa.

Vakiinnuttaa Somalian opetusjärjestelmä ammatilliseen ja yliopistotason koulutukseen saakka toimimaan valtion, paikallishallinnon ja paikallisten yhteisöjen voimin hankkeitten päättyessä ja tuottaa ammatillista osaamista tukemaan työllistymistä ja kehitystyötä nuorten tulevaisuuden hyväksi Somaliassa.

Edistää somalialaisten, somaliataustaisten ja muiden maahanmuuttajien sopeutumista ja kotoutumista Suomessa vertaisten näkökulmasta tukemalla heidän opiskeluaan ja työllistymistään sekä perehdyttämällä oman kokemuksen avulla suomalaiseen yhteiskuntaan.

 

Kestävä TEKO, vaikutus 2018-2021.

jatkohankkeen suunnitelma on syntynyt alueella yli 10-vuotta kestäneiden koulutus- ja opetusjärjestelmän kehittämishankkeitten tulosten luomalle vahvalle perustalle. Jatkuvuus ja kehitystyön tulokset ovat luoneet El Addeen ja Gedon alueelle vahvan yhteistyöhengen. Se perustuu UM:n rahoittamien ja Gannaanen yhdessä kumppaneittensa kanssa toteuttamien toimenpiteiden synnyttämään luottamukseen.

Pitkäaikainen, jatkuva kehitys on aktivoinut diasporaa lisäämään rahoitustaan, sekä Kestävä TEKO hankkeen omarahoitusosuuden suhteen, että hanketta tukevaan muuhun infrastruktuuriin ja toimintaan alueella. Valtionhallinto sitoutui vuonna 2014 (TEKO-konferenssi) koulu- ja opetusjärjestelmän jatkamiseen alueella hankkeen päättymisen jälkeen. Aluehallinto on laatinut rakennussuunnitelman sairaalan jatko-osan ja sitä ympäröivän aidan rakentamiseksi.

Vapaaehtoistoiminta alueella on kasvanut merkittävästi. NCA (Norwegian Chuch Aid) on toimittanut alueen sairaalaan laboratoriotarvikkeita. Sairaala tulee terveyskeskustoiminnan ohella toimimaan opetussairaalana.

Vuoden 2016 alussa toteutetun seuranta- ja arviointimatkan toteuttivat kaksi Suomesta lähetettyä ja Suomessa koulutuksensa saanutta sairaanhoitajaa. Matkan alussa järjestettiin edellisen vuoden tapaan opettajien täydennyskoulutus somalialaisille opettajille ja hankevastaaville.Täydennyskoulutukset on järjestetty seminaarin luonteisiksi, jolloin työskentely ja vuorovaikutus ovat olleet tehokkaita ja niiden tuloksena on syntynyt selkeä tilannekuva ja tarvekartoitus jatkokehitystä ajatellen.

Somaliassa ja Keniassa toimiva yhteistyökumppani Action for Relief and Development (ARD) on osallistunut aktiivisesti hankkeen valmisteluun ja allekirjoittanut aiesopimuksen (liitteenä).

Gannannen puheenjohtajan, vapaaehtoistyöntekijöiden ja projektiasiantuntijan lisäksi jatkohankkeen valmisteluun on aktiivisesti osallistunut useat tahot El Addessa ja Gedon alueella (arviointi- ja seurantamatkan raportti liitteenä). Yhteistyöjärjestö ARD:n rooli on ollut merkittävä valmistelutyössä. Diaspora ja kv Gannaanen sisarjärjestöt ja tukijat ovat osallistuneet valmisteluprosessiin skypen ja sähköpostin välityksellä.

Kestävä TEKO-hanke päättyi vuoden 2017 lopussa.

Gannaane ry is a non-profit, non-political organization formed in 2002 by Somalia people living in Finland. This was in response to the increasing need to participate in the improvement and rehabilitation of communities living in Somalia.

Somalia is in a grave humanitarian situation. Development especially in the education sector has greatly suffered since the fall of the central government in 1991. Gannaane ry, a non-governmental organization in Finland, has set forth to rehabilitate existing schools in El Adde area of the Gedo Region in Somalia and subsequently encourage child education in both primary and secondary schools.

Suomeksi

Gannaane ry on voittoa tavoittelematon, sitoutumaton järjestö, jonka perustivat Suomessa asuvat somalialaiset vuonna 2002. Järjestön tavoitteena on vastata kasvavaan tarpeeseen parantaa Somaliassa asuvien yhteisöjen elinoloja.

Somalian humanitaarinen tilanne on vaikea. Erityisesti koulutussektorin kehitys on kärsinyt suuresti keskushallinnon kaaduttua 1991. Suomessa toimiva kansalaisjärjestö Gannaane ry on vastannut tarpeeseen kunnostamalla olemassa olevia kouluja ja vahvistamalla lasten koulutusta sekä peruskoulu- että lukiotasolla Somalian Gedon alueen El-Addessa.

Hallinto ja henkilöstö

Gannaane on vahvistanut hallitustyöskentelyä lisäämällä hallitukseen uusia

asiantuntijajäseniä. Gannaanea johtaa hallitus, jonka kokoonpano muodostuu sekä

somalintaustaisista että kantasuomalaisista eri-ikäisistä asiantuntijoista.

Hankkeilla on vastuullinen projektipäällikkö. Tapiolan toimistossa on yksi henkilö ja

Voimanpesän ryhmäkokoontumistilassa yksi vuonna 2015. Tukityöllistettävien määrää

lisätään vuonna 2016.

Lisäksi järjestö hankkii projektiasiantuntemusta ja hallinnollista asiantuntemusta

ostopalveluna. Vuonna 2016 hankitaan ostopalveluita myös muilta tahoilta.

Rahoituspäätöksistä ja hankkeitten käynnistymisestä riippuen hankkeisiin palkataan lisää

työntekijöitä hankesuunnitelmien mukaisesti.

Hankkeissa on eri alojen asiantuntijoita, joille maksetaan työ- ja matkakulukorvauksia.

Vapaaehtoisten merkitys on suuri ja vapaaehtoisten joukkoa ja heidän rooliaan on

kasvatettu vuoden 2015 aikana ja kasvatetaan edelleen vuonna 2016.

Hankekohtainen kirjanpito ostetaan tilitoimistolta ja tilintarkastuksen tekee

tilintarkastustoimiston nimeämä tarkastaja/tarkastajat.

KPMG suorittaa tarkastukset UM:n toimeksiannosta. Edellinen tarkastus on tehty

vuoden 2014 lopussa.

Espoo suorittaa tilintarkastuksia niille järjestöille, jotka ovat saaneet avustuksia.

Gannaanelle on suoritettu tarkastus Espoon kaupungin toimesta vuoden 2015 alussa

Ramaad Join Meeting in Guriceel SAMSUNG CSC Teko Confrence in Finland 2014 teko2014 Pictures El-Adde School in Gedo Siminaarka ceelcade 20012 DSC00092 DSC00028 facebook

Gannaane ry:lla on pitkä kokemus opetus- ja koulutusjärjestelmän kehittämisestä Gedon alueella Somaliassa. Kestävä teko -hankkeen puitteissa on järjestetty myös terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta, jonka luomia resursseja Qarash-hanke pyrkii ylläpitämään ja vahvistamaan  mm. tarjoamalla mahdollisuuksia työhön sairaalassa. Gannaanen TEKO-hankkeessa kehitettiin, ja sen Kestävä Teko - jatkohankkeessa kehitetään edelleen, ammatillista koulutusta , ml. sairaanhoitoa, Gedoon.

TAVOITTEET

Vuonna 2018 Gannaane kohdistaa toimintansa etenkin kestävään kehitykseen, vaikuttavuuden lisäämiseen ja mittaamiseen sekä tulevaisuuden näkymien luomiseen, etenkin alle 30-vuotiaille sekä Suomessa että Somaliassa.

Uskomme työllistymisen voimaan sekä syrjäytymisen ehkäisemisessä, kotoutumisen edistämisessä sekä radikalisoitumisen ehkäisyssä.

Turvallisuuden lisääminen ja ympäristöasiat liittyvät oleellisesti kestävään kehitykseen ja tulevaisuuden näkymien luomiseen.

Päämääränä on Gedon alueen naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyden- ja oikeuksien parantaminen ja naisten osallisuuden vahvistaminen.